Regulamin promocji

Regulamin Akcji Promocyjnej „Promocja za 1 grosz”

 

§ I. Postanowienia ogólne.

 1. Akcja Promocyjna „Promocja za 1 grosz” (zwana dalej Promocją) jest organizowana przez Zakład Transportu „Glinik” sp. z o.o.z siedzibą w Gorlicach 38-320, przy ulicy Fryderyka Chopina 25F, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000114761, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 738-10-02-091, zwaną dalej Organizatorem.

 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w siedzibie Organizatora.

 3. Promocja trwa w okresie: od dnia 2 stycznia 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

 

§ II. Uczestnictwo w Promocji.

 1. Uczestnikiem Promocji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) mogą być jedynie klienci Organizatora dokonujący w czasie trwania Promocji zakupu usług świadczonych przez Organizatora za cenę co najmniej 95 zł brutto (zwana dalej „Usługą Promocyjną”).

 2. Usługą Promocyjną jest każda usługa świadczona przez Organizatora polegająca na okresowym przeglądzie pojazdu, naprawie pojazdu. Do ceny Usługi Promocyjnej nie wlicza się ceny części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

 3. Pracownicy Organizatora, podmioty prawne powiązane z Organizatorem oraz ich pracownicy nie są uprawnieni do uczestnictwa w Promocji.

 

§ III. Zasady i przebieg Promocji.

 1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik musi dokonać zakupu usług świadczonych przez Organizatora, w czasie trwania Promocji. Uczestnik ma prawo zakupić u Organizatora nagrodę w postaci do wyboru: 1 sztuki zimowego płynu do spryskiwaczy (pojemność opakowania 5l) lub 1 usługi mycia podwozia po sezonie zimowym w promocyjnej cenie 0,01 zł brutto każdy, zwaną dalej Nagrodą.

 2. Uczestnik dokonujący zakupu Usług Promocyjnych w ilości stanowiącej wielokrotność zakupu oznaczającego możliwość zakupu Nagrody ma prawo do zakupu Nagrody w ilości odpowiadającej tej wielokrotności, przy czym nie więcej niż 2.

 3. Możliwość realizacji Nagrody w postaci usługi mycia podwozia po sezonie zimowym można zrealizować w terminie do dnia 31 maja 2013 roku. Po tej dacie uprawnienie to wygasa.

 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieodebranie lub niemożność odebrania przez Uczestnika Nagrody z przyczyn od Organizatora niezależnych.

 5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej pod adresem: www.gliniktransport.pl.

 6. Materiały reklamowe Promocji mają jedynie charakter informacyjny – wiążące są wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ IV. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnik, poprzez przystąpienie do Promocji, wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji dotyczących Promocji oraz informacji dotyczących usług i produktów Organizatora.

 2. Organizator rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszą Promocją. Decyzje Organizatora są ostateczne, jednakże zapis ten nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia na drodze postępowania sądowego.

 3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć z udziału w Promocji bez uprzedniego powiadamiania Uczestnika w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. W każdym takim przypadku Uczestnik otrzyma informację mailową lub pocztową o przyczynie wykluczenia.

 4. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik powinien zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres Organizatora Zakład Transportu „Glinik” sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach 38-320, przy ulicy Fryderyka Chopina 25F.

 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, jak również dokładny opis przedmiotu reklamacji i jej powód. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Uczestnika pisemnie (na adres podany przez Uczestnika w reklamacji) w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Natomiast Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Promocji. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.gliniktransport.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 7. Wzięcie udziału w Promocji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszej Promocji. Administratorem danych osobowych jest Organizator Promocji.

 8. Złożenie podpisu przez osoby wymienione w ust. 7 niniejszego paragrafu na Formularzu Odbioru Nagrody jest równoznaczne z wyrażeniem przez nie zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia tej Promocji oraz innych akcji marketingowych Organizatora.

 9. Każda z osób wymienionych w § IV ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz żądania usunięcia ich. Organizator informuje, że przekazanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej niezbędne w celu uczestnictwa w Promocji.

 10. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Organizatora.

 11. Wszystkie pytania dotyczące Promocji można kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji. W sprawach w nim nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Zakład transportu

GLINIK Trans Mineral Sp. z o.o. jest firmą wydzieloną ze struktur Fabryki Maszyn „GLINIK” S.A. W obecnej formie Spółka prowadzi działalność od 01.02.1995 r. na podstawie umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego nr 6615/94.

zobacz więcej !

Wiedza i doświadczenie

Gwarancją naszego profesjonalizmu są nasi pracownicy, których wiedza i umiejętności pozwalają świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Sprawną i fachową obsługę, zapewniamy także dzieki wykorzystaniu profesjonalnego, specjalistycznego sprzętu oraz nowoczesnych maszyn oraz narzędzi i urządzeń.

Kontakt z nami

tel. 18 54 21 350

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

POCZTA FIRMOWA

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.